Amaçlar

Bizans ve Ortaçağ Doğu Akdeniz araştırmaları çerçevesinde, tarihten arkeolojiye ve sanat tarihine, edebiyattan felsefeye kadar uzanan alanlarda Bizans uygarlığının farklı yönlerinin inceleneceği Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi’nin amaçları, Türkiye’de ve dünyada Bizans ile ilgili çalışmaların gelişimine katkıda bulunmak, yapılan araştırmalar için bir platform işlevi görmek ve uluslararası akademik işbirliğini güçlendirmektir. Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

  • Bizans tarihi, sanat ve mimarlık tarihi, arkeolojisi konularında hem Boğaziçi Üniversitesi’nde hem de Türkiye çapında verilen eğitimin geliştirilmesini desteklemek ve teşvik etmek; söz konusu alanlarda lisansüstü ve doktora düzeyinde çalışmalar yapan öğrencilerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak; Bizantoloji alanında uzmanlığın altyapısını teşkil eden Latince, Eskiçağ ve Ortaçağ Yunancası eğitiminin geliştirilmesini teşvik etmek; bu dillerin yanı sıra Bizans dönemi paleografya, nümizmatik, kodikoloji gibi konularda eğitim seminerleri düzenlemek.
  • Araştırma, inceleme, koruma, uygulama ve geliştirme projelerine ön ayak olmak ve bu projelerin gerçekleşmesi için yerli ve yabancı üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kurumsal birimlerle işbirliği yapmak; söz konusu projelerin, çalıştaylar, konuşma dizileri, seminerler ve yayın aracılığı ile duyurulmasını ve kalıcı olmasını sağlamak.
  • Türkiye’de ve diğer ülkelerde doktora sonrası araştırmacıların ve öğretim üyelerinin bilimsel alışveriş ve hareketliliğine katkıda bulunmak; düzenlenecek ulusal ve uluslararası konferanslar aracılığıyla uzmanları bir araya getirmek.
  • Bizans kültürel mirasını belgelemeye ve korumaya yönelik çalışmaları ve projeleri desteklemek ve geliştirmek.
  • Sergiler, popüler konuşma serileri ve internet ortamının verimli kullanımı gibi daha geniş kitlelere yönelik etkinlikler üzerinden, Türkiye’de Bizans uygarlığı konusunda kamuyu bilgilendirmek.
  • Bizans kültürünü, Ortaçağ Balkan, İslam ve Türk dünyaları gibi komşu kültürleri ile ortak bir bağlam içinde değerlendirecek çalışmaları desteklemek; disiplinlerarası incelemelerin önünü açmak.